Předpony s-, z- a vz- 1

Zhlédl jsem film, v němž král shlížel na své poddané, kteří k němu s úctou vzhlíželi.

Kterým směrem se díval král? Kam se dívali poddaní? A kam mluvčí? Vyhledejte slova s předponami s-, z-, vz-. Kterým slovem můžeme nahradit slovo film?

 

Ověřit řešení

1. Král se díval dolů, poddaní se dívali nahoru, mluvčí - předpokládejme - se díval před sebe např. na televizi.

2. zhlédl, shlížel, vzhlíželi

3. Např. snímek, pořad

 

 

Může mít některé slovo více než jednu předponu? (1)

 

 

Kde vyhledáte pomoc, pokud si nejste jistí, jak se slovo správně píše? (2)

Předpona s-

 

Pamatuj

Předponu s- píšeme v těchto případech:

↓ →1. U slov vyjadřujících směřování shora dolů nebo z povrchu pryč (např. sestoupit, setřít, smazat, sfouknout, spadnout).
→ ←2. U slov vyjadřujících směřování dohromady, na jedno místo, k sobě (např. spojit, sběr, svinout, shrabat, seřídit, shodnout se).
3. V několika ustálených případech (např. schovat se, skončit, skonat, slevit, spasit, spáchat, stěžovat si, strávit, strava, stvořit, spotřebovat aj.).

 

 

Co znamená spojení svízelná situace? (3)

 

 

Co jsou dokonavá slovesa? (4)

Předpona z-

 

Pamatuj

Předponu z- píšeme v těchto případech:

1. U slov (vytvořených od podstatných nebo přídavných jmen), která vyjadřují změnu stavu (např. žlutý - zežloutnout, dokonalý - zdokonalit, důraz - zdůraznit).
2. U slov vyjadřujících jednorázovou činnost nebo dokončení děje (např. lámat - zlomit, ničit - zničit, filmovat - zfilmovat).
3. U nedokonavých sloves vytvořených příponou z dokonavých (např. měnit - změnit, lepšit se - zlepšit se).
4. V několika ustálených případech (např. zkumavka, zkouška, zpívat, zpěv, zpytovat, zpověď, způsobit, ztepilý, zhostit se, zpupný aj.).

 

 

Předpona vz-

 

Pamatuj
Předponu vz- píšeme v případě, že se jedná o směr vzhůru (např. vzhlížet, vzlétnout, vzedmout se).

 

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Ano, některá slova mají více předpon (např. do-vy-práv-ě-l, vy-do-byl aj.)

2. Pokud si nejste jisti, jak se slovo správně píše, vyhledejte pomoc v Pravidlech českého pravopisu.

3. Svízelná situace je obtížná, nelehká či špatně řešitelná.

4. Dokonavá slovesa nemůžeme použít v přítomném čase, např. zhlédnout - zhlédl (min. čas), zhlédnu (bud. čas).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní předpon s-, z-.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci