Shoda přísudku s podmětem (souhrnné opakování)

Koncovky sloves (příčestí minulého, přísudku) užíváme na základě shody s podmětem. Přísudek se s podmětem shoduje v osobě, čísle a v koncovkách příčestí také v mluvnickém rodu.

 

Několikanásobný podmět

PodmětKoncovka přísudku
aspoň jedno jméno rodu mužského životnéhokoncovka -i
př. chlapec a děvčatahovořili
žádné jméno rodu mužského životného
aspoň jedno jméno rodu mužského neživotného či rodu ženského
koncovka -y
př. stůl a židlestály
všechna podstatná jména středního rodu,
aspoň jedno z nich v jednotném čísle
koncovka -y
př. štěně a koťatasi hrály
všechna podstatná jména středního rodu v množném číslekoncovka -a
př. kůzlata a jehňatase pásla

Shoda Př a jednoduchého Po

 

Shoda Př a několikanásobného Po

 

 

Shoda Po s Př (tabulka)

Pamatuj

Jako pomůcku pro psaní koncovek příčestí doporučujeme ukazovací zájmeno ten (TA děvčata a TI chlapci křičel-i hrůzou. TY tisíce se radoval-y z vítězství.).

 

 

Shoda podmětu se jmény v přísudku a doplňku

 

Doplňte vynechané koncovky:

 

Pamatuj

Prozatím jsme probírali shodu podmětu s přísudkem tvořeným příčestím minulým (Vtom přiběhl-i dva chlapci. Obě žákyně se rozplakal-y.).

Podobně se s podmětem shoduje také jméno (jmenná část) přísudku jmenného se sponou (Chudák byl otrhan-ý. Chudáci byli otrhan-í.), příčestí trpné (Kočka byla koupen-a na statku.) a jméno v doplnku (Petr přiběhl celý schvácen-ý. Víkendoví sportovci přiběhli cel-í schvácen-í.).

 

 

Jak v českém jazyce rozpoznáte příčestí minulé a příčestí trpné? (1)

 

Z čeho se skládá přísudek jmenný se sponou? (2)

 

Poznáte ve větě doplněk? (3)

Píše se správně Koně stáli. nebo Koně stály? (4)

 

 


Pamatuj

V přítomných tvarech, tj. v přítomném a budoucím čase (prosím, utrpí, sázíme, zryji), a v příponách (hladit, nosit) užíváme u sloves výhradně měkké i, í.

Pokud není podmět vyjádřený, předpokládáme většinou shodu s rodem mužským životným - rod mužský má mluvnickou přednost (Šl-i jsme ven.).

Podmět věty mnohdy známe ze souvislostí (Kam jste se, mé krásky, poděl-y? - Dívky si sedly na louku. Co zde viděl-y kvítí!).

Shodu musíme dodržovat také u jmen v přísudku (Chudáci byli otrhan-í.) a v doplňku (Sportovci přiběhli cel-í schvácen-í.) a v příčestí trpném (Kočky byl-y koupen-y na statku.).

Musíme si dát pozor na změnu rodu některých slov v čísle množném (dítě, oko, ucho - děti, oči, uši) a na životnost některých slov (sněhuláci, rodiče, koně, lidičky - davy, zástup, lid, národ aj.).

Pomůcka č. 1: Při určování rodu podmětu užívejte ukazovací zájmeno ten (TA děvčata a TI chlapci křičel-i hrůzou. TY tisíce se radoval-y z vítězství.).

Pomůcka č. 2: Není-li žádný člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného a nejsou-li všechny jeho členy rodu středního v množném čísle, píšeme v koncovce příčestí tvrdé -y (Kotě a kuře se nesnesl-y.)

Souhrnná cvičení

 

5. Doplňte náležitou koncovku: Sluneční paprsky vnikl__ na hospodářův dvůr. V té chvíli zakejhal__ husy, zakdákal__ slepice a radostně zavrčel__ psi. Kuřátka se hnal__ ke korýtku s vodou. Na zápraží se objevil__ děti. Chlapci se rozběhl__ k psí boudě a hrál__ si se svými chráněnci. Děvčata se polekal__ a spěchal__ za kuřátky. Dvě kuřátka spadl__ do korýtka a málem se utopil__. Polekané opatrovnice je vytáhl__ a dal__ na sluníčko. K povyku na dvoře se připojil__ další hlas__. Tu v chlévě zabučel__ krávy, zamečel__ kozy, ve stáji zařehtal__ koně a v krmítku zachrochtal__ vepři. Za chvíl__ zapískali před vraty sousedovi hoši ženoucí husy na pastvu.

 

6. Doplňte náležitou koncovku: V řece jsme viděl__ plavat ryby. Psal__ jsme si s kamarády. Musíme pracovat, abychom vydělal__ peníze. Poštípal__ mě komáři. Koupená baterie se rychle vybil__. Na louce se pásl__ kozy a krávy. Kdysi prarodiče a rodiče četl__ dětem před spaním pohádky. Starší stavení a chalupy stál__ za vesnicí. Eva a Adam šl__ do kina. Itálie a Španělsko se nepřestával__ hašteřit. Sněhuláci rychle tál__, a tak davy nadšenců přicházel__, aby je naposledy spatřil__. Květiny odkvétal__, na nebi létal__ papíroví draci, přicházel__ podzimní dny. Dívky a děti bzučel__ jako čmeláci. Slanečci i sledi ležel__ nedotčen__ na talíři. Vrátil__ se živ__ a zdráv__. Velitelovy rozkazy byl__ předán__ a splněn__.

 

7. Doplňte náležitou koncovku: Už mě to s vámi vůbec nebav__. V koších lákal__ zákazníky pomeranče, mandarinky i červená jablíčka. Trička, legíny i ponožky z bavlny šl__ dnes dobře na odbyt. Kluci přišl__ domů neuvěřitelně špinav__, přestože pouze sledoval__, jak dělníci opravuj__ vozovku. Venku před obchodem v kádích plaval__ čerství kapři i pstruzi. Vědra a košťata byl__ uklizen__, kladívka a šroubováky byl__ narovnán__ do polic. Do nedalekých lesů na noc zalétal__ holubi, sojky, špačci i strakapoudi. Časy a lidé se změnil__, jen Pepík bál stále nepořádn__ a mnohdy i protiv__. Krávy a telata bučel__, kůzlata a jehňata se tiše pásl__ vedle matek. Učitelky a děti pozorně sledoval__ televizní pořad pro školy. Zatímco zelí a rajčata pomalu dozrával__, ředkvičky a saláty již byl__ sklizen__. Koroptve a zajíci běhal__ po poli, vrabci a vrány hledal__ neúnavně potravu. Zástupy gladiátorů pochodoval__ před caesarem a provolával__ mu slávu. Žirafy, antilopy a zebry vyděšen__ prchal__ před nočními lovci. Děti litoval__, že sněhuláci letos roztál__ tak brzy.

 

8. Doplňte náležitou koncovku: Kapely a orchestry hrál__ od večera až do půlnoci, přestože teplé měsíce i dny už uplynul__. Koně, cel__ potěšen__, že mohou vyrazit, zabral__ a vozy brzy zmizel__ v dálce. Kuřata a kachňata ještě pobíhal__ po dvoře, ale jejich matky je již zaháněl__ pod ochranu dřevníku. Tomáškovi odešl__ již před půlhodinou. Statisíce druhů hmyzu již byl__ vyhuben__ člověkem a civilizací. Sýkorky a kosi sbíral__ hmyz. Na předměstí vyrostl__ nové domy a na cestách před nimi postával__ luxusní auta. Stromy byl__ po noční vichřici zohýbán__. Na obloze se objevil__ malé mráčky i hrozitánská mračna a brzy se spustil__ první kapky. Lovci se se svými pomocníky vrátil__ z lovu nespokojen__, neboť jim do rukou padl__ jen malé kusy zvěře. Na mýtině se pásl__ srnky a srnčata, jeleni opodál troubil__. Děvčata umyl__ po obědě nádobí, aby si rodiče mohli chvíl__ odpočinout. Mé sestry se nerady myj__ a vůbec se chovaj__ spíš jako kluci.

 

9. K větám přiřaďte vhodný podmět (národy, sportovci, tisíce, strašáci, kotě a štěně, kola, koně, vy (všichni), vy (dívky), mamuti, kuchařky): ... se snažily získat samostatnost. ... se snažili zvítězit. ... hleděly na přírodní úkaz. ... bezvýrazně hleděli do dálky. ... se povalovaly na zápraží. ... se povalovala na stráni. ... se povalovali ve stáji. Kam jste se mi schovali? Milé dívky, kam jste schovaly křídu? ... spadli do připravených pastí. ... z nich připravily dobré mamutí steaky.

 

10. Převeďte do minulého času: Starší slečny i mladší děvčata připravují večeři. Kůzle skotačí po zahradě a tu se k němu přidají i hříbě a tele. Davy fanoušků vyvolávají jméno svého oblíbence. Jen ženy a starší lovci zůstanou u ohniště. Všechna telátka i ostatní mláďata musí být očkována. Slamění strašáci plní svou úlohu dokonale. Mourovatá koťata se letos zvláště urodí. Norsko a Finsku sehrají zápas od tří hodin. Princi nejvíce pomohou víla Bludimíra a hejkal Roura. Nechcete už jít spát? Vystrašení koně se splaší a jejich jezdkyně je neudrží. Kotě a kuře se na dvoře nesnesnou. Náhle proti nim vyrazí dva divočáci.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Příčestí minulé (činné) je v češtině zakončeno na -l (-la, -lo, -li, -ly), příčestí trpné na -n, -en, -t (byl odnesen, stražen, ukryt, byla odnesena atd.).

2. Přísudek jmenný se sponou se skládá z tzv. sponového slovesa (být, bývat, stát se, stávat se) a ze jména (byl sytý, byla učitelkou, stal se lékařem).

3. Doplňkem je nejčastěji jméno z přísudku jmenného se sponou (Byl schvácený. > byl / schvácený), které zařadíme do věty s jiným plnovýznamovým slovesem (Přiběhl do cíle. + schvácený > Přiběhl do cíle schvácený.)

4. Obě varianty jsou správné. Záleží ovšem na tom, zda hovoříme o živých zvířatech (Koně stáli.) nebo tělocvičném nářadí (Koně stály.).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, Shoda přísudku s podmětem několikanásobným a Složitější případy shody přísudku s podmětem.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci