Slovní druhy 1 (formální tvarosloví)

Co mají společného následující skupiny slov?

1. spravedlivý, jasnější, rád - 2. kdo, který, ten - 3. lépe, výborně, snáz - 4. ať, nechť, kéž - 5. v, do, skrze.

 

Ověřit řešení

Jedná se o různé druhy slov.

1. přídavná jména, 2. zájmena, 3. příslovce, 4. částice, 5. předložky.

 

Na základě významu, funkce (úkolu slova) ve větě a tvaroslovné charakteristiky slova vydělujeme na základní škole 10 slovních druhů.

 

Určete např. s pomocí Slovníku cizích slov význam slova forma (formální). (1)

 

 

Co znamená, že se slovo ohýbá? (2)

 

Určete, zda jsou ohebná slova filé, lila, iglú, prima. (3)

 

Kolik možných tvarů má předložka k? (4)

Slovní druhy dále dělíme podle ...

Rozeznáváme tak slovní druhy ohebné, které se ... a slovní druhy neohebné, které ...

 

slovní druhy

Pozn.: Pro zjištění správné odpovědi najeďte kurzorem myši na řádek.

 

Určete slovní druh slov třikrát, několikrát. (5)

Význam jednotlivých slovních druhů

 

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností, vztahů.

Přídavná jména uvádí vlastnosti osob, zvířat, věcí atd.

Zájmena zastupují podstatná a přídavná jména, ukazují na ně, spojují věty.

Číslovky mají číselný význam.

Slovesa vyjadřují děj (činnost nebo stav).

Příslovce vyjadřují různé okolnosti děje (čas, místo, způsob atd.).

Předložky rovněž vyjadřují okolnosti děje, ovšem ve spojení s podstatnými jmény.

Spojky spojují věty nebo větné členy.

Částice uvozují zvláštní druhy vět, označují vztah mluvčího k výpovědi.

Citoslovce vyjařují nálady, vůli, hlasy, zvuky.

 


 

 

Pozn.: Slovní druhy na ZŠ většinou označujeme čísly 1-10.

 

 


Jaký algoritmus (postup) dodržujete při určování slovních druhů? (6)

Při určování slovních druhů doporučujeme následující pomůcky:

- na podstatná jména si můžeme ukázat zájmeny ten, ta to (s tím přítelem)

- přídavná jména se téměř vždy vyskytují pohromadě s podstatnými jmény (skvělým způsobem)

- na příslovce se tážeme otázkami kde, kam, jak, proč atd., příslovce se pojí se slovesy (odpověděl jasně)

- předložky se pojí s podstatným jménem a spolu s ním vyjadřují podobné významy jako příslovce (v poledne, okolo domu)

- částice se často vyskytují na počátku věty (ať, nechť, kéž, aby, kdyby), dále doporučujeme naučit se některé druhy částic (ano, ne, nikoli - snad, prý, možná, nejspíš, asi - samozřejmě, bohužel, naštěstí, každopádně)

Proč se píše ve slově cukrú -ú-? (7)

 

Souhrnná cvičení

 

7. Určete slovní druhy: on, malba, několik, o, kam, modře, snad, sníst, leccos, přízračný, pátý, při, hú, jezdíme, roztomilost, ze, kéž, i když, šestinásobný, by, nijaký, odněkud, stár, bác, ku, vzlykání, že, nejvýkonnější, jásajíce.

 

8. Určete slovní druhy ve větných spojeních: tak __ už pojď! __; nechceš něco __ na __ zub; pětkou __ jezdíme až k hornímu __ konci, ale __ jedničkou __ jen doprostřed __; můj __ kamaráde, snaž se o kousek __ víc __ a __ staneš se __ nejlepším __ boxerem našeho __ oddílu; kudy __ se prosím jde nahoru __ na Grúň; chvíle ticha __, poté __se zvedl velký náčelník a pronesl: "My __ mít __ návrh __ pro Bílého __ otce ve __ Washingtonu."

 

9. Určete slovní druhy: Br __, to __ studí! Odjakživa __ se nám __ líbí výhled __ na kopec za __ francouzským __ oknem. Kromě __ Jirky by __ se měli zúčastnit __ všichni __ členové Dvojky __. Málokdo __ odolá lákání __ perníkové __ báby a jejímu __ skvělému __ medovému perníku. Nechť __ se má __ kolena přiblíží __ k jezeru. Tu __ a __ tam __ se odvážnému cestovateli poštěstí __ spatřit __ yettiho __ s __ celou rodinou.

 

10. Určete slovní druhy: proto __ plakal; jásající __ dav; Hildička už zvládá oblékání __ i mytí __; kdo __ zlobí; nechť __ vejde; dostal dvojku __; položila tam __ chycenou __ myš; chtěla by __ jít ven; je malý jako __ já; pejsek si napřed __ kost očichal, dostal však __ takovou __ přes __ nos, že __ utekl; mám rád __ sulc a rosol; zastavil těsně __ před zástupem; chvíle, na __ kterou __ jsme tak __ dlouho __ čekali; ať __ žije __ svoboda.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Forma - tvar, podoba, formální - zdůrazňující formu, vyhovující požadavkům, předpisům. V tzv. formálním tvarosloví se zabýváme především podobou, tvarem (velmi často) osamocených slov.

2. Ohýbáním označujeme možnost změny koncovky. Touto změnou jsme schopni vyjádřit jiné, další významy, vztahy apod.

3. Všechna slova jsou neohebná, ovšem vzhledem ke svému významu se jedná o podstatná jména (filé - název jídla, iglú - název obydlí) a přídavná jména (lila - pojmenování barvy, prima - pojmenování vlastnosti). Tato slova byla přejata z jiných jazyků.

4. Předložka k (k Bouzovu) může mít i slabičné tvary (ke Kuřimi, ku dvoru královskému). Slabičné tvary ovšem vznikají pouze kvůli lepší výslovnosti, nejedná se o skloňování a ani o koncovky (-e, -u).

Vzhledem ke jejich významu je řadíme mezi číslovky, přestože jsou nesklonná.

6. Doporučujeme 1. určit, zda je slovo ohebné či neohebné, 2. aplikovat definici, 3. použít pomůcky.

7. V citoslovcích dáváme přednost psaní -ú- (bú, mú, cukrú, kukurukú, hú atd.).

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci