Přípony -ný a -ní (skupiny hlásek -n- a -nn-)

Určete kořen podstatných jmen ráno, kámen, psát, vina, vnitřek.

Vytvořte z těchto slov přídavná jména s příponou -ný nebo -ní a odvozená slova napište.

 

Ověřit řešení

rán-oran-ní
kámenkamen-ný
ps-átpsa-ný
vin-avin-ný
v-nitř-ekvnitř-ní

 

Odvozujeme-li přídavné jméno příponou -ný nebo -ní od podstatného jména, jehož kořen končí na -n, píšeme v přídavném jménu dvě n vedle sebe (skupinu -nn-). Př. no → ran-, kámen → kamen-, vina → vin-. V ostatních slovech píšeme jedno -n- (psát → psa-, slunce → sluneč-).

Podstatná jména odvozená z těchto přídavných jmen zachovávají psaní -nn- (cenný → cennost, rovnodenní → rovnodennost, činný → činnost).

 

 


Jak zjistíme kořen slova? (1)

 

Které hlásky se vyskytují na konci kořenu? (2)

Kolik významů má slovo vinice? (3)

U podstatných jmen zakončených na přípony -ík, -ice, -ina a ve slovech z nich odvozených píšeme vždy jen jedno -n- (hláska n není součástí těchto přípon). Př. kámen → kamen-ík, víno → vin-ice, cena → cen-ina.

 

 


Měli jste už v rukách ceninu? (4)

Od jmen zvířat přídavná jména netvoříme příponou -ní, ale pouze koncovkou -í (orel → orlí, býk → býčí, koza → kozí, proto také píšeme tuleň → tulen-í, krocan → krocan-í).

Pouze s jedním -n- píšeme slovo dceřiný (dceřiný podnik) a slovo raný (raná, rané) ve významu časný, brzký, počáteční (např. raná gotika, rané brambory).

 

 

Pamatuj

Skupina -nn- vzniká při odvozování (píše se v odvozených slovech). Připojíme-li ke slovu, v jehož základu se už jedno -n- vyskytuje, příponu -ný nebo -ní (no - ran-, týden - týden-), píšeme skupinu -nn-.

Skupina -nn- se nepíše před příponami -ík, -ice, -ina (kámen - kamen-ík, víno - vin-ice, cena - cen-ina).

Pouze s jedním -n- se píše slovo raný (časný, např. rané brambory) a přídavná jména odvozená koncovkou -í z názvů zvířat (koza - kozí, podobně slon - slon-í, jelen - jelen-í.

 

Proč se ve slově raný píše jen jedno n? (5)

Souhrnná cvičení

 

4. Doplňte -n- nebo -nn-: ra__í vydání novin, skleně__á ozdoba, šikovný kamen__ík, celode__í zaměstnání, ce__ý náklad, nezáko__ý čin, havra__í vlasy, ra__á brukev, slu__ý dům, nestra__ý soudce, kame__ý džbán, ce__ík zboží, sti__é místo, dřevě__é obložení, plame__ý projev, vo__ý květ, skautský de__ík, obviněný vi__ík, de__í tisk, ra__í vydání, psa__é poznámky, vra__í koně.

 

5. Doplňte -n- nebo -nn-: kroca__í pečínka, telefo__í seznam, vi__ý střik, de__ice vítězná, ra__é baroko, ku__í nožka, prke__á ohrada, ochra__é brýle, severní vi__ice, rame__í kloub, kalo__í zimoviště, jesky__í člověk, ra__í vstávání, hlině__é kuličky, mluví ply__ě francouzsky, vi__ý ocet, odsouze__ý vi__ík, složitá či__ost, spokojený zákaz__ík, staveb__í dělník, postra__í úmysly.

 

6. K daným podstatným jménům uveďte přídavná jména vytvořená příponou -ný nebo -ní: telefon - _____ přístroj, hrad - _____ příkop, pravopis - _____ problém, obrana - _____ postoj, domov - _____ znamení, rostlina - _____ margarín, záchrana _____ vůz, výkon - _____ stroj, bylina - _____ odvar, stroj - _____ olej, skála - _____ úchyt, jméno - _____ seznam, stříbro - _____ šperk.

 

7. Vytvořte správná slovní spojení: jeskyní | jeskynní člověk, vraní | vranní krákání, prkená | prkenná ohrada, moravský sklepník | sklepnník, raný | raní | ranní salát, osobní | osobnní účet, každodení | každodenní shon, nezbytné povinosti | povinnosti, chráněný | chráněnný druh, tepené | tepenné krvácení, dřevěné okenice | okennice, stané | stanné právo, ruměnec | ruměnnec v obličeji, jelení | jelenní parohy, tepelný | tepelnný výkon, stiný | stinný koutek, rostliné | rostlinné máslo.

 

8. Doplňte -n- nebo -nn-: kloka__í mládě, původ__í námět, souhr__ý výklad, celode__í zaměstnání, ra__á zelenina, bra__é cvičení, jeho všestra__ost, pla__ý poplach, důmysl__ý systém, kole__í kloub, spokoje__ý zákaz__ík, hrubý pil__ík, neznámý vlast__ík, oke__í rám, princ a večer__ice, pohosti__é přijetí, jele__í parohy, důraz__ý zákrok, jas__é slunce, nejvýko__ější robot, nebyl vi__en.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Kořen slova zjistíme pomocí příbuzných slov.

2. Hlásky n, s a ř.

3. Slovo vinice má dva významy: víno → vinice (místo určené k pěstování vína), vina → vinice (žena s vinou).

4. Jako ceninu označujeme např. poštovní známky, kolky, dálniční známky, stravenky, telefonní karty, předplacené čipové jízdenky, předplacené čipové karty. Tyto prostředky slouží jako náhražka peněz.

5. Slovo raný není odvozeno od slova ráno (v tom případě bychom museli psát dvě n vedle sebe), naopak slovo ráno je ustrnutý tvar slova raný (raný → ráno → ranní).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní -n– a -nn- a Přídavná jména zakončená na -ní a -ný.

 

Dnešní oběd:
polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Kuřecí maso po čínsku, rýže dušená, rýžové nudle, ovoce, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci