Psaní u, ú a ů ve slovech cizího původu (slovech přejatých)

Doplňte ú nebo ů a zdůvodněte pravopis. Jak se nazývá případ, který graficky vyjádříme zápisem [kúra]?

1. Náčelník podstoupil další léčebnou k__ru. 2. Aby mu čas lépe utekl, četl si dopis z rodného puebla psaný na k__ře břízy. 3. Obě k__ry jej zklamaly.

 

Ověřit řešení

1. Ve slově kúra napíšeme ú, protože se jedná o slovo cizího původu (z lat. curare - pečovat, léčit; cura – léčba, léčení, péče, starost).

2. V tomto případě se jedná o slovo kůra s významem pokrývka, vrstva, která něco přikrývá.

3. Jedná se o jazykovou hru, v jejímž rámci bychom museli sáhnout k nestandardnímu řešení typu Obě kú/ůry jej zklamaly.

4. Jedná se o výslovnostní homonyma (homofonní homonyma, homofona, slova souzvučná), tj. slova, která mají stejnou zvukovou podobu, ale jiný původ a význam.

 

Prozatím jsme se věnovali psaní u, ú a ů pouze ve slovech domácího původu

Pro slova cizího původu lze užít zjednodušené pravidlo, podle něhož se píší s ú v kořeni nebo v zakončení v tom případě, kdy je přejímáme z původního jazyka s dlouhým [ú] (nejedná se tedy o žádné výjimky z českého pravopisu).

 


Jaké [ú] napíšete ve větě Hryzala odtučnovací k__ru? (1)

 

Najděte obrázek puebla. Kdo v něm žil? (2)

Přehled častěji užívaných slov

abúzuszneužívání, nadužívání (knižně)
aúloznačení osad některých etnik střední Asie, Kazachstánu a severního Kavkazu (zde horská osada)
cúdasoudní a správní okrsek, soudy (histor.)
cúdařúředník, sudí (histor.)
drúzashluk srostlých krystalů na společném podkladu
frizúraúčes (obvykle expresivně)
fúriezběsilá, zuřivá, lítá bytost, zejména ženská, lítice (podle Furie, z lat. Furiae, bohyně pomsty a kletby)
fúzesplynutí, sloučení, spojení
ghúlstrašidlo, stvůra pobývající na hřbitovech; v arabských zemích pouštní démon, džin, nekrofág (živící se mrtvým masem)
iglúobydlí Eskymáků (neskl.)
keňúkanoe (slang. z angl. canoe)
kešúoříšky podobné fazolím, plody ledvinovníku západního (neskl.)
kjúžákovský stupeň technické vyspělosti sportovce v džudu (kiu, kyu)
kúrpředvedení jezdeckých drezurních úloh v pořadí zvoleném jezdcem
kúraléčebná procedura jedním prostředkem v určitém časovém úseku (zastarale také dvoření se ženě)
manikúraléčebná procedura s nehty
medúzamořský živočich, žahavec rosolovitého těla ve tvaru zvonce (podle mytologické Medusy)
Múzabájeslovná bytost, jedna z devíti řeckých bohyň, ochránkyň umění a vědy
múzaumělecká tvorba, nadání, inspirace
múzickýtýkající se umění, nadání
núsrozum, duch, ale také princip řádu, vývoje, směřování
parkúrzávodní dráha s překážkami pro koňské jezdecké skokové soutěže
pedikúraléčebná procedura s nehty na nohách
ragú(pikantní) pokrm z kostek masa, vnitřností, zeleniny ap. (neskl.)
rúfobecná známost
rútasměr cesty, cesta
skútrjednostopé vozidlo s karoserií
súrakapitola v Koránu, výrok z Koránu
súsektruhla na obilí nebo šatstvo (z nářečí)
šmafúnezáleží na tom, je to jedno (zast. hovor., též šmafu, šumafú i šumafuk)
šúdrapříslušník nejnižší staroindické kasty
šúspotrhlý, bláznivý, pomatený člověk (expr., též šus)
šúviksleštidlo na boty (zast. obec., též šuviks)
transfúzepřevedení krve, plazmy dárce potřebnému jedinci, průnik (zastarale, dnes jen transfuze)
trubadúrjihofrancouzský středověký potulný zpěvák, básník, skladatel rytířských a milostných písní, umělec
tújekuželovitý jehličnatý strom cizokrajného původu (zerav)
túradelší namáhavý pochod, často provozovaný v horách
túznejvyšší karta (eso)
vúdúhaitský magický kult s křesťanskými elementy (voodoo)
žúraposlední noční směna sazečů a novinářů v tiskárně (slang.)
žužúměkké bonbony ze želatiny v podobě kostiček pastelových barev

 

Podobně se písmeno ú vyskytuje i ve vlastních jménech cizího původu (viz přehled) a názvech rozličných míst, oblastí a států (Bejrút, Bhútán, Kjúšú, Súdán, Porúří, Saúdská i Saudská Arábie, saúdskoarabský i saudskoarabský).

 

Vlastní jména cizího původu

Balúliterární postava z Knihy džunglí, medvěd (Rudyard Kipling)
Búrovépotomci holandských osadníků v jižní Africe
Drúzovéšíítská sekta, jedna z islámských odnoží
Iguazúargentinské vodopády
Kámasútraindický epos o lásce
Medúzajedna ze tří sester Gorgon s hady místo vlasů (Medusa)
Múzabájeslovná bytost, jedna z devíti řeckých bohyň, ochránkyň umění a vědy
Néhrúindický politik (Džaváharlál Néhrú, 1889-1964)
literární postava z knihy Medvídek Pú (Alan Alexander Milne)
Rútbiblické jméno, též stejnojmenná starozákonní kniha

 


 

Pamatuj

Slova cizího původu se píší s ú v kořeni nebo v zakončení v tom případě, kdy je přejímáme z původního jazyka s délkou (lat. cúra > české kúra).

Písmeno ů užíváme pouze ve slovech domácího původu.

Některá slova cizího původu se však již dávno zařadila do systému českého jazyka a nepociťujeme je jako cizí, proto v nich nepíšeme ú (např. růže z lat. rosa, trůn z řec. thrónos).

Ve slovech zakončených příponami -ura, -urka či -urní se délka nevyznačuje (kultura, literatura, faktura, fraktura, inventura, kulturní, strukturní, bravurní, brožurka), ačkoliv se v příručkách připouští i dlouhá výslovnost [kultura i kultúra].

Pozn.: Ve slově kúra (manikúra, pedikúra) je dlouhé ú v základu slova, nikoliv v příponě -urka.

Souhrnná cvičení

 

3. Doplňte u, ú, ů: léčebná k__ra, ne__služný spolužák, slabý p__lden, z__rodnit step, nesch__dný terén v Sa__dské Arábii, vy__stění do říčky, mnoho hrad__, nadpr__měrný čin, horská t__ra, f__ra hnoje, žl__va kouše žl__nu, f__chsie žije s f__rií, pracovní bl__za, pr__dušky a pr__dušinky, v__či tobě, t__ze dobrý, rozp__lit jablko, měsíc čili l__na, chm__ra na čele, strukt__rní jazykozpyt, afričtí B__rové,

 

4. Doplňte u, ú, ů: motorové sk__try, pěti__hlý mnoho__helník, zemědělská p__da, hryžou k__ru, býkovo b__ a hrdliččino cukr__, pr__vodce pouští, dva __hly, z__rodňování bažin, ne__čast šéfa, ne__navná ne__spěšná práce, __zký pr__chod na trib__nu, vyp__jčil v __středí __daje o S__dánu, nemoc zvaná r__že, zlomyslný strakap__d (hov.), __pálit __palem, __razem __razit, nežeň se s f__rií, typický __řada (expr.), r__ž na dívčí malinové rty (arch.), ne__prosná smrt.

 

5. Doplňte u, ú, ů: fakt__ra zboží, Por__ří v Německu, __žasná miniat__rka, pře__zkostlivá s__va (expr.), __morné __mluvy, od__vodnění ne__cty, brav__rní skok, Akademie m__zických umění, b__ček u soused__, t__lit se na l__žku k t__leni, f__ze společností, poslední pohn__tka, p__jčovna pr__smyk__, friz__ra je __čes, __chvatná polit__ra (poleva), ne__myslná literat__ra, z__čtovatelná k__zlata, f__zovat pot__ček, m__mie se nez__častnily, med__za za__pěla.

 

6. Doplňte u, ú, ů: ta f__chsie archeopteryx (expr.), jódová tinkt__ra, za__pěl na manik__ře, z__rodnit kostelní k__r, ruměná bl__za, d__lní inženýr, B__rská válka, l__za z__stala, rozp__lit b__vola, brav__rní zb__jník (nář.), vykonaná pedik__ra, ne__měrný __voz, nez__častněný p__llitr, s__ra z Koránu, pr__klest porostu, k__rikulum jako d__kaz, d__kladně s k__žely, šlechtický p__vod, kupovat na __věr, dom__ do Sa__dské Arábie, p__vabná pr__povídka.

 

7. Vysvětlete význam slov cizího původu: frizúra, ghúl, iglú, manikúra, Múza, parkúr, trubadúr, skútr, túra, túz - účes, hřbitovní stvůra, obydlí Eskymáků, léčebná procedura na nehtech rukou - bájeslovná bytost, závodní dráha s překážkami pro koně, středověký zpěvák, jednostopé vozidlo s karoserií, delší namáhavý pochod, nejvyšší karta.

 

8. Vysvětlete význam slov cizího původu: fúrie, fúze, kúra, pedikúra, medúza, múza, ragú, súra, túze, vúdú, žužú - zběsilá bytost, splynutí, sloučení, léčebná procedura, léčebná procedura na nehtech nohou, mořský živočich, nadání, inspirace, pokrm z kostek masa, vnitřností, zeleniny ap., kapitola z Koránu, kuželovitý jehličnatý strom, haitský magický kult, měkké bonbony ze želatiny.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Na první pohled se nabízí jako odpověď slovo kúru, zvláště ve spojení s přídavným jménem odtučňovací, ale když si uvědomíme, že se jedná o věc, prostředek k hubnutí, je jediná správná odpověď slovo kůru.

2. Puebla stavěli tzv. puebloví indiáni na jihozápadě USA a severu Mexika. Jedná se o města, sídla sestavená několikapatrových budov z kamene, vepřovic a dalšího materiálu vystavěná na nepřístupných, dobře bránitelných místech.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Z historie českého pravopisu.

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci