Zájmena

Určete slovní druh vyznačených slov.

Náš tatínek už z dálky volal na čápa, ať k nám neletí, že už má doma tolik dětí, že je vlastně ani všechny nezná, ale Pepík ho hned začal prosit, že přece jen potřebujeme ještě jednoho bratra, který by se postavil do brány, protože na sousedova Toníka není takové spolehnutí jako třeba na Pláničku.

 

Ověřit řešení

 

Slova náš, nám, je, všechny, ho, který, se, takové řadíme mezi zájmena.

 

Pamatuj

Při určování slovních druhů musíme vždy přihlížet k významu a úloze slov v dané větě.

 

 

 

Pamatuj

Zájmena náleží mezi ohebné slovní druhy. Zájmena zastupují podstatná jména (Poslali nám dopis.), přivlastňují (To je můj tatínek!), ukazují na ně (Chtěla bych tuto zmrzlinu.), slouží k vytvoření vět tázacích (Kdo to je?), příp. spojují věty (Nevíš, co se stalo?).

 

 

Pozn.: Při určování druhů zájmen doporučujeme pracovat s 1. pádem.

Druhy zájmen

 

Podle významu rozdělujeme zájmena na:

 

1. osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno se (si)

2. přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj

3. ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám

4. tázací: kdo, co, jaký, který, čí (stojí na počátku tázacích vět)

5. vztažná: kdo, co, jaký, který, čí, jenž (spojují věty v souvětí)

6. neurčitá: někdo, něco, něčí, některý, nějaký; kdosi, cosi, čísi, kterýsi, jakýsi; někdo, leckdo, kdekdo (apod.), každý, všechen (vznikají ze zájmen tázacích předponami ně-, lec-, kde-, leda-, málo- a příponami -koli(v), -si aj.)

7. záporná: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

 

 

 


 

 

Která zájmena slouží ke spojování vět v souvětí? (1)

Pamatuj

Zájmena tázací (kdo, co, jaký, který, čí) a vztažná (kdo, co, jaký, který, čí a jenž) se liší použítím:

- zájmena tázací užíváme při vytváření vět tázacích (doplňovacích) a otázek (Kdo? Kdo to byl? S kým se kamarádíš?).

- zájmena vztažná užíváme pro spojování vět v souvětí (Řekni, čím se živíš. Ty nevíš, kdo to byl?).

 

Souhrnná cvičení

 

6. Určete druhy zájmen: všechen -, tento -, nic -, můj -, co -, ona -, jaký -, jenž -, týž -, jejich -, si -, leckterý -, žádný -, kdo -, každý -, nijaký -, takový -, ty -.

 

7. Určete druhy zájmen: Všichni v naší třídě doma kromě rodičů někoho mají, jenom já jsem sama. Nemohla jsem se o přestávce pochlubit jako třeba Lenka: "Můj bratr hraje v symfonickém orchestru našeho města!" Nebo jsme slyšeli od Ivany: "Naše Klárka zpívá v chrámovém sboru." Mám prostě smůlu. Jsem jedináček. Odjakživa jsou všechny hračky moje. S nikým se nemusím dělit ani o ně, ani o jiné věci. Ale je mi doma smutno. Jako malá holka jsem prosila rodiče, aby šetřili peníze a koupili za ně miminko.

 

8. Určete druhy zájmen: Jak ráda bych se o ně starala! Letos mi naši koupili za vysvědčení pštrosa. Samici, které říkáme Peggy. Ta se stala mým i jejich mazlíčkem. Na zahradě má svou boudu. Do svého obydlí nechce nikoho pustit. Dává nám najevo, že si o svých návštěvách bude rozhodovat sama. Před Vánocemi prý začne snášet vejce. Budu je prodávat za dolary a za ně si pak koupím letenku do Austrálie, abych poznala zemi, v níž byla původně Peggy doma.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Zájmena vztažná (Řekni, co si myslíš. Navštívili výstavu, na kterou se již dlouho těšili.).

 

Doporučujme článek Jaký a který (časopis Naše řeč).

 

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci