Zájmena on, ona, ono

Všiml jsem si jej, jak stojí na zastávce a vedle něho naše třídní učitelka. Zaujalo mne, jak se k němu naklání stále blíž a blíž a přitom ho drží za ruku.

 

 


Které sloveso je užito v budoucím čase? (1)

Jednotné číslo

mužský rodženský rodstřední rod
1. pádononaono
2. pádjeho, ho, jejjeho, ho, jej
3. pádjemu, mujemu, mu
4. pádjej, ho, -ňjiho, je, jej
6. pád(o) něm(o) ní(o) něm
7. pádjímjím

 

Množné číslo

mužský rodženský rodstřední rod
1. pádoni (živ.)onyona
ony (neživ.)
2. pádjich
3. pádjim
4. pádje
6. pád(o) nich
7. pádjimi

 

Pamatuj

Osobní zájmena on, ona, ono se skloňují jako zájmeno náš.

Ve spojeních s předložkami nahrazujeme počáteční j- hláskou n- vyslovovanou jako [ň] (Jemu nevěřím. - K němu nepůjdu.).

Delší tvary (jeho, jemu) se užívají jen po předložkách nebo při důrazu (Zaběhnu k němu. Jeho já neznám. Jemu já nevěřím.).

Kratší tvary (ho, mu) se užívají jen tam, kde nestojí po předložce a kde na nich není důraz (Zavolám mu. Neznám ho.).

 

 

 

Zopakujte si pomůcku o psaní délky zájmen náš, váš. (2)

Krátké a dlouhé tvary zájmena ona

Pamatuj

Krátké i píšeme v těch tvarech, ve kterých má krátkou koncovku rovněž zájmeno ten (znám ji - tu naši hospodyni).

Dlouhé í užíváme v těch tvarech, v nich má dlouhou koncovku nebo dvouhlásku také zájmeno ten (jdu k ní - k té naší hospodyni).

 

 

 

 

 

Kterými slovními druhy mohou být slova je, jí, jím a má? (3)

 

 

Jaký je významový rozdíl mezi slovy "sním" a "sním" v poslední větě 8. cvičení? (4)

Souhrnná cvičení

 

5. Doplňte správný tvar zájmene ona: Procházel se s __ parkem. Bez __ by to nebylo tak pěkné. Znali __, ale báli se k __ jít. Nesedneš si ted na chvilku k __? O __ jsme tu vůbec nemluvili. Toto __ přece nemůžete udělat. Moc jsme se __ na těšili. Ještě bych o __ někdy rád slyšel. O tom __ radši ani neříkejte. Mám __ moc rád. Neposmívejte se __, ona za to nemůže. Přál bych vám __ vidět na pláži. Jen __ obdivuji a s __ chci trávit život. S __ se vždy hezky rozpráví. Přál bych vám __ vidět na pláži. Já __ obdivuji a chci s __ trávit život. Dal jsi __ její denní porci?

 

6. Doplňte tvary jednotného čísla zájmen on, ona, ono: __ nápad (on, 2. pád), pomohu __ (on, 3. pád), promluvím s __ (ona, 7. pád), zastavte __ (on, 4. pád), zavolej mi __ (on, 4. pád), přinesl __ bonbon (on, 4. pád), zahlédl jsem __ (ona, 4. pád), zastavím se u __ (on, 2. pád), zeptám se __ (on, 2. pád), soucítím s __ (on, 7. pád), večer __ zavolej (ona, 3. pád), pomoz __ (on, 3. pád), spolehni se na __ (ona, 4. pád), zaskoč k __ (on, 3. pád), nemluvím s __ (ona, 7. pád), spatřil __ (ono, 4. pád), vrátil __ zpátky (ona, 4. pád), pěl o __ ódy (ona, 6. pád), pracuji s __ (on, 7. pád), nevidím do __ (on, 2. pád), s __ to půjde (ono, 7. pád).

 

7. Doplňte správný tvar zájmene ona: Dej __ to. Nešlo by to bez __? Máte vstupenku i pro __? Šel jsem s __ do parku. Zdálo se __, že __tu nikdo nezná. Bez __ do divadla nejdu. Ukaž __ to. To bych od __ nečekal. Přimlouvám se za __. Půjčíš mi __? Nepokřikuj na __. Naveď __ na cestu. Koupili jsme __ pohovku, před __ postavíme stolek a vedle __ sošku. Počkej tu na __ a toto __ předej. Přišli jsme kvůli __, ale __ už jsme nezastihli. Nedozvěděl jsem se o __ nic zajímavého.

 

8. Doplňte správný tvar zájmene ona: Zvládnu to bez __. Skončil pod __. Spatřil jsem __. Navštívím __. Promluvím s __. Nezapomeň na __. S __ bych rád spolupracoval. Nevšímej si __. Nemám pro __ slov. Utíkej rychle od __, a pak zpátky k __. Myslím si, že to patří __. Nelomcuj s __! Já __ nevěřím. Ty jsi __ naletěl! Kolují o __ podivné zvěsti. To __ určitě prospěje. Já sním, že budu s __, že __ samou láskou sním.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Žádné.

2. Při určování délky si můžeme pomoci ukazovacím zájmenem ten (tu naši louku - na té naší louce).

3. Slovo "je" může být slovesem, zájmenem nebo citoslovcem (být, oni, jé!), slovo "jí" slovesem či zájmenem (jíst, ona), slovo "jím" slovesem nebo zájmenem (jíst, on) a slovo "máů slovesem nebo zájmenem (mít, můj). Kterými slovními druhy mohou být slova je, jí, jím a má? (3)

4. První slovo je tvarem slovesa snít (příbuzná slova: snění, sen, snář ad.) a druhé tvarem slovesa sníst.

 

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci