Pravopis sloves

Pamatuj

Součástí zvratných sloves jsou zvratná zájmena se a si, jež tvoří se slovesem jeden významový celek (utrhl, utrhl si, utrhl se).

Pomocné sloveso být v minulém čase se ve 2. os. č. j. (tvar jsi) nahrazuje pouhým -s, které se spojuje se zvratným zájmenem (vrátil ses, přál sis to, nedíval ses na to, kdyby ses podíval, ty by ses nekoupal). Jiné tvary (vrátil jsi se, přál jsi si to, ty jsi se na to nekoukal, by jsi se, kdyby jsi se, aby jsi se) jsou hovorové.

 

 

 


 

 

Kdy se užívají tvary typu já maži, oni pláčí? (2)

 

Dáte přednost tvaru píšu nebo píši? (3)

U sloves typu krýt, kupovat užíváme v přítomných tvarech po -j- koncovku -i nebo -í. (kryji, kupuji). Tvary s -u/-ou považujeme za hovorové (kryju, kryjou, kupuju, kupujou).

Slovesa typu psát, mazat, plakat mohou mít po měkkých hláskách -š-, -ž-, -č- koncovku -u, -ou (píšu, mažu, pláču - píšou, mažou, pláčou) nebo starší koncovku -i, -í (píši, maži, pláči - píší, maží, pláčí).

 

 


Kdy se užívají hovorová slova a tvary? (1)

Slovesa typu trpět mají ve 3. os. č. mn. koncovku -í (trpí), slovesa typu sázet koncovku -ejí nebo -í (sází, sázejí).

Koncovku -ejí můžeme psát jen u těch sloves, která mají v rozkazovacím způsobu koncovku -ej (sázej - sází, sázejí).

 

 


Co znamená slovo klne? (4)

Slovesa typu mine - minul, která mají před -ne samohlásku, nebo souhlásku r, l (mine, vane, hyne, klene, hrne, klne), mají v příčestí činném před koncovkou příponu -nu- (minul, vanul, hynul, klenul, hrnul, klnul).

Slovesa typu tiskne - tiskl, která mají před -ne souhlásku (tiskne, táhne, padne, všimne si, vázne, klesne), v příčestí činném příponu -nu- většinou nemají (tiskl, táhl, padl, všiml si, vázl, klesl - ale usnul, pohnul, sehnul).

 

 

 


Sloveso moci (moct) a jeho odvozeniny má základní spisovné tvary s -oh- (mohu, mohou, pomohu, pomohou) a tvary hovorové s -ůž- (můžu, můžou).

 

 

 

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Vrstva hovorových slov, tvarů, vazeb apod. je na pomezí mezi spisovnou a zcela nespisovnou vrstvou jazyka. Samozřejmě je mluvčí může užívat, ale ve spisovných projevech by měl dát přednost tvarům zcela spisovným. Jak název napovídá, hovorová vrstva se užívá v rámci běžné komunikace.

2. Jedná se zastarávající, příp. zastaralé tvary, které pravděpodobně v běžném hovoru neužijeme. Můžeme se však s nimi setkat např. v básních, přehnaně spisovných projevech (hyperkorektních), v mluvě starší generace, ve starších knihách či v historických příbězích.

3. Užívanější a novější tvar píšu (píšou) postupně vytlačuje starší tvar píši (píší). Oproti podobným slovům (maži, pláči) se však v tomto případě starší tvary dodnes hojně užívají.

4. Klít, nadávat, hubovat, láteřit.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Zvratná a nezvratná slovesa, Slovesa vzoru péct (infinitiv -ci, -ct) a Slovesa vzoru začít (příčestí činné a trpné).

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci