Psaní u, ú a ů ve slovech domácího původu

Doplňte vynechané hlásky a určete, ve které části slova se hláska nachází:

Blahopřejeme všem __spěšným řešitel__m, kteří se z__častnili soutěže Pythagor__v troj__helník a my.

 

Ověřit řešení

1. úspěšným - ú na počátku slova

2. řešitelům - ů v koncovce

3. zúčastnili - ú po předponě

5. Pythagorův - ů v příponě

5. trojúhelník - ú na počátku druhé části složeného slova

 


 

V českém jazyce užíváme jedno písmeno (jeden grafém) pro záznam hlásky [u] a dvě písmena (ú, ů) pro záznam dlouhé hlásky [ú].

 

Ze kterých částí se skládá slovo? (1)

Vývoj ú a ů (pro odborníky)

Pro psaní slov cizího a domácího původu platí jiná pravidla. Prozatím se budeme zabývat jen slovy českého původu. Pro záznam dlouhé hlásky [ú] v českých slovech platí následující pravidla:

 

Jak označujeme v češtině dlouhé hlásky? (2)

 

Je ve výslovnosti rozdíl mezi písmeny ú a ů? (3)

Pamatuj

Ve slovech buvol, družička, luna, žluna, žluva aj. a v rozkazovacím způsobu ke slovům půlit, rozpůlit (pul, rozpul) píšeme krátké u a rovněž je krátce vyslovujeme (výslovnost s [ú] je nespisovná).

 

 

Co je žluna a žluva? (4)

 

Znáte dílo, v němž žluna vystupuje? (5)

Pamatuj

Písmeno ú píšeme v českých slovech na počátku slov (úspěch, úmysl, úl), po předponách (ne-úmyslný po-únorový, z-účastnit se) a na počátku druhé části složených slov (troj-úhelník, pravo-úhlý, dolno-újezdský).

Dále píšeme písmeno ú v kořenu jediného českého slova (ocún, ocúnový) a ve zvukomalebných slovech (bú, cukrú, vrkú, mú, hú, fiú, tú ap.).

Písmeno ů užíváme v kořenech slov domácího původu (dům, průmyslový, můra, odrůda) i slov zdomácnělých (růže, trůn), ve slovech, v nichž se střídá kořenné ú a o (batoh - batůžek, nůž - nože), v koncovkách slov rodu mužského a středního (stroj-ů, jazyků, sobol-ům, měst-ům), v příponách přídavných jmen přivlastňovacích (otc-ův, Jirk-ův, bratr-ův) a v zakončení příslovcí (domů, dolů).

Souhrnná cvičení

 

3. Doplňte u, ú, ů: Zamazaná __sta žák__, zlá noční m__ra, šla na p__du rozehnat n__du, nechoď k drát__m, několik táck__ spadlo dol__ ze stol__, nečekaný mnoho__helník, dobrá pr__prava, __bočí hory, typický __bor baletky, d__chodc__v včelí __l, neposedné k__zle, p__jčíme si st__l i židle, holub zpíval vrk__, kráva s ním své m__ o p__ltón níž, ohn__tý r__žek, zlomil mou h__l, venk__ je __plněk, nečekaný zp__sob obrany.

 

4. Doplňte u, ú, ů: Ne__rodná p__da, d__ležitá pr__prava, zlomyslná __prava __daj__, __točiště loupežník__ v hl__bokém lese, p__l hodiny ch__ze dol__, k Vánoc__m __pečeme kr__tu, __terní __závěrka, __myslná srážka t__rist__, p__jdeme do p__jčovny, pr__jezd jen s pr__kazem, bez__ročná p__jčka, Petr__v __žasný nápad, R__ženčin těžký __kol, libový b__ček z n__še, za__koloval malou žl__nu, z__žil již tak __zký pr__chod, u z__baře __pěl bolestí, __čelné vy__žití peněz.

 

5. Doplňte u, ú, ů: __roda k__rovc__, krásný oc__nový květ, palírna likér__, Jiřík__, t__ze jsi mě rozzlobil, __jezd nad Černými lesy, h__, to vykřikl výr, dolno__jezdský starosta, sledovali __plněk, hleděl na široko__hlou obrazovk__, k__ň hryzal k__r__, fi__, foukal vítr, jen se kv__li ní rozp__l, jeho těžký __děl, znám naleziště oc__n__, čeká vás f__ra libového b__čku, d__myslná __loha, r__žová bl__za, h__sité __blížili mnoha hrad__m, ne__rodný kousek pole.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Základem slova je kořen, jeho význam pozměňují předpony a přípony, součátí přípony může být koncovka.

2. Délku samohlásek označujeme v češtině diakritickým znaménkem čárka (á, é, í, ó, ú), v případě dlouhého [ú] také kroužkem (ú, ů).

3. Pomocí písmen ú, ů zapisujeme stejnou hlásku [ú], tj. nijak se ve výslovnosti neliší [ú] např. ve slovech vůbec a Újezd.

4. Žluna patří mezi datlovité ptáky, žluva mezi zpěvné ptáky.

5. Jan Karafiát - Broučci (1876), např. v kapitole První výlet.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Z historie českého pravopisu.

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci